Osobní údaje

Oznámení o zpracovávání osobních údajů dle právní úpravy platné a účinné od 25. 5. 2018

 1. Námi, tedy Zpracovatelem údajů dochází ke zpracovávání osobních údajů Zákazníků/subjektů údajů, které sám subjekt zadává při registraci, a to i včetně jejich změn (tj. titulu, jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla). Dodavatelem/zpracovatelem údajů je: obchodním jménem: Ing. Ondřej Falešník, IČ: 66641225, se sídlem Okružní 575, Velké Přílepy, 252 64, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Černošice, tel.: +420 775 700 702, internet: fotodarky.falon.cz, e-mail:fotodarky@falon.cz (dále jen „Zpracovatel“), pro plnění zákonných a smluvních povinností, a to na dobu nezbytně nutnou od jejich poskytnutí. Jednotlivé lhůty jsou stanoveny zákony a pohybují se od 2 do 15 let.
   
 2. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
   
 3. Zpracovatel dále předává informace pouze:
  - společnostem, které pro něho zařizují dopravu produktů zákazníkům, a to pouze ve znění: jméno, adresa, tel. číslo.
  - úřadům činným v trestním řízení apod.
   
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.
   
 5. Tyto informace se týkají zpracování osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v platnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
   
 6. Výslovné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů není v našem případě nutné, protože zpracováváme pouze údaje nutné k plnění zákonných povinností a plnění povinností daných pupní smlouvou, včetně záruk apod.
   
 7. Práva související se správou a zpracováním osobních údajů vyplývající z čl. 12-22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 jsou:
  1. Právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv Zákazníka/subjektu údajů.
  2. Právo požadovat od Dodavatele/zpracovatele údajů přístup k osobním údajům týkajícím se Zákazníka/subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
  3. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorujícího orgánu (https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz)
  4. Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
  5. Právo na opravu či výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování.

Oznámení o zpracování osobních údajů jsme se Vám snažili zestručnit, jak to jen šlo a věříme, že je pro Vás takto přehlednější a srozumitelnější !!!

Pokud chcete od nás získat podrobnější informace, nijak se tomu nebráníme, proto jsme pro Vás zřídili samostatný e-mail pro komunikaci na toto téma: gdpr@falon.cz !!!

Závěrem krátké vše vysvětlující sdělení: Nikdy jsme neobchodovali jakékoli osobní data zákazníků s třetí stranou a nikdy se tak nestane ani v budoucnu! Vážíme si vzájemné důvěry...

Za Team FALON
Ing. Ondřej Falešník
V Praze, 24.5.2018
Verze: 2018-05-25a