Obchodní sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům dle právní úpravy platné a účinné od 25. 5. 2018

Pro začátek krátké vše vysvětlující sdělení: Nikdy jsme neobchodovali jakákoli osobní data zákazníků s třetí stranou a nikdy se tak nestane ani v budoucnu! Vážíme si vzájemné důvěry...
 1. Zákazník/subjekt údajů tímto uděluje souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů, které sám zadává při registraci, a to i včetně jejich změn (tj. titulu, jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla) Dodavatelem/zpracovatelem údajů (obchodním jménem: Ing. Ondřej Falešník, IČ: 66641225, se sídlem Okružní 575, Velké Přílepy, 252 64, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Černošice, tel.: +420 775 700 702, internet: fotodarky.falon.cz, e-mail:fotodarky@falon.cz (dále jen „Zpracovatel“)) pro obchodní a marketingové účely, a to na dobu neurčitou od jejich poskytnutí, zejména pro zasílání obchodních sdělení o službách a produktech Zpracovatele.
   
 2. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
   
 3. Zpracovatel dále předává informace pouze:
  - společnostem, které pro něho zařizují dopravu produktů zákazníkům, a to pouze ve znění: jméno, adresa, tel. číslo.
  - úřadům činným v trestním řízení apod.
   
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.
   
 5. Tento souhlas se týká zpracování osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v platnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
   
 6. Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník/subjekt údajů je oprávněn jej kdykoliv odvolat ve vztahu k Dodavateli/zpracovateli dat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
   
 7. Práva související se správou a zpracováním osobních údajů vyplývající z čl. 12-22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 jsou:
  1. Právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv Zákazníka/subjektu údajů.
  2. Právo požadovat od Dodavatele/zpracovatele údajů přístup k osobním údajům týkajícím se Zákazníka/subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
  3. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorujícího orgánu (https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz)
  4. Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
  5. Právo na opravu či výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům jsme se Vám snažili zestručnit, jak to jen šlo a věříme, že je pro Vás takto přehlednější a srozumitelnější !!!

Pokud chcete od nás získat podrobnější informace, nijak se tomu nebráníme, proto jsme pro Vás zřídili samostatný e-mail pro komunikaci na toto téma: gdpr@falon.cz !!!

Za Team FALON
Ing. Ondřej Falešník
V Praze, 24.5.2018
Verze: 2018-05-25a